Hieronder tref je de affiliate voorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze affiliate voorwaarden te accepteren


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik
Artikel 4 – Commissie
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Beëindiging Haakaa Partnerschap
Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Haakaa Partnerschap
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden op de website.

Haakaa : het merk vertegenwoordigd door Je Suis Baby gevestigd te Zoetermeer. BTW nummer: NL003380471B78, KvK 80017320.

Haakaa Merk: De Haakaawoord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Content: het aanbod van Artikelen op de website, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die Haakaa ten behoeve van het Affiliate Programma ter beschikking stelt.

Cookietijd: De instelling door Haakaa van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Website via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.

Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Website en zodoende Artikelen kan kopen via Haakaa .

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Website.

Website: www.haakaa.nl.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Haakaa Affiliate Programma voorwaarden heeft aanvaard en door Haakaa als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Website.

Partnerlink: Een elektronische link naar de Website die de Partner heeft aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.

Partnersite: Een door de Partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Partnerlink bevindt, waarmee de Partner via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek Site_ID worden aangevraagd.

Site_ID: Het identificatienummer opgenomen in de Partnerlink. Elke Partnersite heeft een uniek Site_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij Haakaa.

2.2 Aanmelding als Haakaa Partner houdt aanvaarding in van het Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.

2.3 Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Affiliate programma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Partner zijn geaccepteerd door Haakaa.

2.4 Haakaa informeert je binnen twee (2) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de het Affiliate programma voorwaarden is bevestigd of Haakaa je als Partner accepteert.

2.5 Haakaa kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Haakaa een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

2.6 Haakaa zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) geen relatie vertoont met (de producten op) Haakaa;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) een spider- of stock alert website betreft;
g) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
h) enkel artikelen van de website toont zonder enige toegevoegde waarde;
i) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de Partnersite;
j) de naam van Haakaa of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
k) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Haakaa of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
l) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Haakaa ;
m) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
n) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
o) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
p) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Haakaa.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Haakaa is, dan wel door Haakaa is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Haakaa op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via Haakaa worden verkocht.

3.2 Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Haakaa Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de het Affiliate programma voorwaarden. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Haakaa direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Haakaa Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Haakaa enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Haakaa Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Haakaa; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Haakaa en derden volledig respecteren.

3.3 Het is de Partner niet toegestaan de Haakaa Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.

3.6 De prijzen van de Artikelen op de website kunnen wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet zoals vermeld op de website.

3.7 Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Haakaa en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.8 Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Affiliate programma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten op) Haakaa;
c) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
d) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
e) een spider- of stock alert website betreft;
f) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
g) enkel artikelen van de website toont zonder enige toegevoegde waarde;
h) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de Partnersite;
i) de naam van Haakaaof variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
j) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Haakaaof enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
k) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Haakaa ;
l) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
m) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
n) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
o) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

3.9 Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.

3.10 De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Haakaa ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.

3.11 Indien de Website op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Haakaa– hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is Haakaa gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.

3.12 Het is de Partner niet toegestaan om:
a) direct of indirect Artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij Haakaa enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan;
c) Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij Haakaa ;
d) te proberen bezoek richting de Website op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
e) de Website te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
f) gebruik te maken van cookie-dropping en Partnerlinks achter pop-ups te plaatsen;
g) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Website te sturen;
h) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.12 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.13 Een Partner dient te allen tijden op verzoek van Haakaa inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Haakaa. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliate programma voorwaarden is Haakaa gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

3.14 Partner vrijwaart Haakaa volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.15 De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de Haakaa Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands, Frans of Engels is.

3.16 Op eerste verzoek daartoe van Haakaa zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Haakaa hierover onmiddellijk via het e-mailadres info@haakaa.nl. Haakaa staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1 De registratie door Haakaa van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Affiliate programma website https://haakaa.nl bindend voor Haakaa en de Partner.

4.2 Haakaa meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Haakaa behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.

4.3 De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Haakaa direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Haakaa heeft voldaan, Haakaa de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende Artikelen. De Partner kan geen aanspraak maken op commissie ter zake van Artikelen die een Klant heeft gekocht vanuit een zakelijk koopaccount bij Haakaa .

4.4 Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Affiliate programma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Haakaa terug te betalen.

4.5 De commissie wordt berekend over de daadwerkelijk door Haakaa ontvangen verkoopwaarde inclusief BTW (exclusief eventuele transportkosten) per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen na afloop van de periode.

4.6 Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij Haakaa.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie door Haakaa dan wel een door Haakaa aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Haakaa.

5.2 Commissiebedragen van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt.

5.3 Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Haakaa, zijn voor rekening van de Partner.

5.4 Haakaa is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Haakaa uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging Haakaa Partnerschap

6.1 Haakaa is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2 Onverminderd haar overige rechten is Haakaa onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliate programma voorwaarden;
b) de site van de Partner naar oordeel van Haakaa in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Haakaa hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;

6.3 De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@haakaa.nl.

6.4 Het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Affiliate programma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Haakaa Partnerschap

7.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Haakaa gerechtigd om de toegang van de Partner tot het affiliate programma te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e) is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de Haakaa Merken, de Content en de Artikelen van de Website te gebruiken;
f) zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.

7.2 Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Haakaa zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt).

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.14, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Haakaa en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Haakaa ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart Haakaa voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Haakaa, is Haakaa op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Affiliate programma , zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Website, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Haakaa in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Haakaa gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1 De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Haakaa en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Haakaa. Partner vrijwaart Haakaa volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

9.2 De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Haakaa hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 Haakaa is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliate programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website voor partners zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Affiliate programma , aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden en/of de website voor Partners. Het is daarom raadzaam om de Affiliate programma voorwaarden en de website voor Partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliate programma.

9.4 Ingeval de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

9.5 Indien enige bepaling van deze Affiliate programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Affiliate programma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.